Actualitate

ANUNȚ-privind organizarea ședinței publice din data de 27 NOIEMBRIE 2023

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică și în baza Dispoziției
nr. 382/20.11.2023 a Președintelui Consiliului Județean Buzău, vă aducem la
cunoștință că în data de 27 noiembrie 2023, ora 14 00 , la sediul Consiliului
Județean Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48 – sala Dimitrie Filipescu, va
avea loc ședința publică a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de
zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

 1. Proiect de hotărâre nr. 258/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a
  excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la
  încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 7;
 2. Proiect de hotărâre nr. 259/2023pentru aprobarea rectificării a XII-a a
  bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;
 3. Proiect de hotărâre nr. 260/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Județene de
  Evidență a Persoanelor Buzău;
 4. Proiect de hotărâre nr. 261/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Tehnologic Special
  pentru copii cu Deficiențe Auditive Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 262/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Liceului Special pentru
  Deficienți de Vedere Buzău;
 6. Proiect de hotărâre nr. 263/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Școlar de Educație
  Incluzivă Rm. Sărat;
 7. Proiect de hotărâre nr. 264/2023 pentru aprobarea rectificării a IV-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Județean de
  Urgență Buzău;
 8. Proiect de hotărâre nr. 265/2023 pentru aprobarea rectificării a V-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Muzeului Județean Buzău;
 9. Proiect de hotărâre nr. 266/2023 pentru aprobarea rectificării a VII-a a
  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de
  Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
 10. Proiect de hotărâre nr. 249/2023 privind stabilirea preţurilor medii ale
  produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal
  2024 la nivelul Judeţului Buzău;
 11. Proiect de hotărâre nr. 267/2023 aprobarea consumului lunar de
  carburanți pentru autoturismele din parcul comun al Consiliului Judeţean
  Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean;
 12. Proiect de hotărâre nr. 268/2023 privind aprobarea închirierii prin licitație
  publică a unor spații în imobilul proprietate publică a Județului Buzău și
  administrarea Consiliului Județean Buzău, situat în municipiul Buzău, strada
  Chiristigii nr. 3, județul Buzău;
 13. Proiect de hotărâre nr. 269/2023 privind aprobarea noii durate de
  implementare și a obligațiilor aferente finalizării proiectului „Modernizare DJ
  203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”,
  finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020;
 14. Proiect de hotărâre nr. 270/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind
  închiderea temporară a circulației rutiere pe unele sectoare din drumurile
  județene;
 15. Proiect de hotărâre nr. 271/2023 privind etapizarea proiectului „Dotarea
  Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului Județean de Urgență
  Buzău”, cod SMIS 126730, finanțat în cadrul Programului Operațional
  Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare
  şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare
  şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local,
  reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând
  incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale
  și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
  prestate de comunități, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii,
  etapa I, propus pentru finanțare în etapa II în cadrul Programului Sănătate
  2021 – 2027, Domeniul de intervenție 129. Echipamente medicale;
 16. Proiect de hotărâre nr. 272/2023 privind etapizarea proiectului
  „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de
  Urgență Buzău”, cod SMIS 119587, finanțat în cadrul Programului
  Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea
  infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în
  infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
  naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
  sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la
  serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile
  instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 –
  Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență,

Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, etapa I, propus pentru finanțare
în etapa II în cadrul Programului Sănătate 2021 – 2027, Domeniul de
intervenție 129. Echipamente medicale;

 1. Proiect de hotărâre nr. 273/2023 privind etapizarea proiectului
  „Consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Județean de
  Urgență Buzău, în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19”, cod SAMIS
  151961, finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare
  2014-2020, etapa I, pentru finanțare în etapa a II-a, în cadrul Programului
  Regional Sud-Est – Sănătate 2021-2027;
 2. Proiect de hotărâre nr. 274/2023 privind etapizarea proiectului
  „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu”
  Buzău”, cod SMIS 116518, finanțat în cadrul Programului Operațional
  Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi
  conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
  Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
  dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, etapa I, propus pentru finanțare
  în etapa II în cadrul Programului Regional Sud Est 2021 – 2027;
 3. Proiect de hotărâre nr. 275/2023 privind aprobarea documentației
  tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-
  economici și a bugetului proiectului „Instalare panouri fotovoltaice pentru
  producerea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum, la Unitatea
  Administrativ-Teritorială Județul Buzău”, promovat de Unitatea
  Administrativ-Teritorială Județul Buzău în cadrul Fondului pentru Modernizare
  în România, Accelerarea tranziției către neutralitatea climatică, Programul –
  cheie1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, Sprijinirea
  investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din
  surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice;
 4. Proiect de hotărâre nr. 276/2023 pentru aprobarea numărului de personal,
  organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
  funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău conform
  Legii nr. 296/2023;
 5. Proiect de hotărâre nr. 277/2023 pentru aprobarea numărului de personal,
  organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
  funcţionare ale Muzeului Judeţean Buzău conform Legii nr. 296/2023;
 6. Proiect de hotărâre nr. 278/2023 pentru aprobarea numărului de
  personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
  funcţionare ale Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău conform Legii nr.
  296/2023;
 7. Proiect de hotărâre nr. 279/2023 pentru aprobarea numărului de
  personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
  funcţionare ale Teatrului „George Ciprian” Buzău conform Legii nr. 296/2023;
 8. Proiect de hotărâre nr. 280/2023 pentru aprobarea numărului de
  personal, organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi
  funcţionare ale Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău conform Legii nr.
  296/2023;
 9. Proiect de hotărâre nr. 281/2023 privind aprobarea modificării tarifelor
  de călătorie pentru serviciul public de transport județean de persoane prin
  curse regulate, grupa de trasee 02 din Programul județean de transport,
  potrivit prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
  transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-
  Teritoriale Județul Buzău nr. 5327/14.03.2023.

PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ