Actualitate

(P) ANUNŢ licitaţie Primăria oraşului Pătârlagele

  1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria oraşului Pătârlagele, cu sediul în oraşul Pătârlagele, judeţul Buzău, cod fiscal 4055866, telefon 0238/550001, e-mail: primaria.patarlagele@yahoo.com.
  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren aparținând domeniului public al UAT Oraș Pătârlagele conform H.C.L. nr. 41/1999, având suprafața de 17,6986 ha situat în extravilanul satului Sibiciu de Sus, având destinația carieră de diatomit, nr. cadastral 23547, T 23, p 710; p 714 , p 721 şi p 724, oraş Pătârlagele, jud. Buzău. Concesionarea se va face conform secțiunea 3, art. 302 – 331 din OUG 57/2019 cu completările și modificările ulterioare și conform HCL 48/30.06.2022.
    1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia se ridică de la sediul Primăriei oraşului Pătârlagele, cu cerere de înscriere la licitaţie. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul de Urbanism şi Achiziţii Publice, str. N. Bălcescu, nr. 108, oraș Pătârlagele, jud. Buzău 3.3. Costul şi condiţiile de plată sau obţinerea acestui exemplar: garanția de participare 2500 lei și taxa de participare 500 lei, cu lichidităţi la casieria Primăriei oraşului Pătârlagele. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.07.2022, ora 15:00.
  3. Informaţii privind ofertele: Potrivit documentaţiei de atribuire. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.08.2022, ora 15:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei oraşului Pătârlagele, str. N.Bălcescu, nr. 108, oraș Pătârlagele, judeţul Buzău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
  4. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 11.08.2022, ora 12:00, sala de şedinţe a Primăriei orașului Pătârlagele.
  5. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Buzău cu sediul în Municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.8, cod poştal 120640, e-mail: tribunalul.buzau@just.ro, Tel./Fax: 0238 – 717.960/717.959.
  6. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.07.2022.