Actualitate

(P) CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU Anunţ de participare

Județul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău invită asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 34/1998, să depună cereri în scopul atribuirii convenţiilor pentru acordarea de subvenţii destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2023.

Procedura aplicată pentru atribuirea subvenţiilor destinate activităţilor de asistenţă socială în anul 2023 este prevăzută de METODOLOGIA aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 80/2017 – Anexa nr. 1.
Sursa de finanţare: bugetul judeţului Buzău pe anul 2023.
Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea cererii va conţine următoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 (în original);
b) bilanţul contabil al anului precedent înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană;
c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d) certificate de atestare fiscală emise de organele fiscale locale și centrale din care să rezulte că nu are datorii scadente (în original).
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul executiv al Comisiei de evaluare şi selecţionare, tel. 0238-414112 int. 208 sau pe adresa de e-mail: public.relations.cjbuzau@gmail.com.
Data limită pentru depunerea cererilor: 28 aprilie 2023, ora 12.00.
Adresa la care trebuie depuse cererile însoţite de documentaţia aferentă: B-dul N. Bălcescu, nr. 48, Camera 10 Registratură.
Evaluarea și selecţia dosarelor în vederea obţinerii subvenţiei se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, în perioada 2 – 12 mai 2023.