Actualitate

(P) DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii AUGUST 2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Viceprimarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
-Dispoziția primarului municipiului Buzău nr. 369/11.08.2023, din care rezultă
că domnul primar Constantin Toma va efectua 8 (opt) zile de concediu de odihnă, în
perioada 16.08.2023 – 25.08.2023;
-prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 239
din 28.10.2020 privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău,
În temeiul prevederilor art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin.
(5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:

ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă
ordinară, pentru data de 31 august 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în
sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa
Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).
Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 1. Proiect de hotărâre nr. 122/13.06.2023 pentru aprobarea Regulamentului
  de vânzare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.),
  situate în Municipiul Buzău;
 2. Proiect de hotărâre nr. 152/13.07.2023 privind completarea 2 a Anexei la
  Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 299/2022 pentru aprobarea
  organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru
  anul şcolar 2023 – 2024;
 3. Proiect de hotărâre nr. 153/18.07.2023 privind completarea Anexei la
  Hotărârea nr. 111/31.05.2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru
  aprobarea închirierii de către Municipiul Buzău a unui teren situat în municipiul
  Buzău, proprietatea Societății Comerciale REAL CONSULT S.R.L. Buzău, teren
  situat în municipiul Buzău, Strada Hangarului nr. 9, LOT 2;
 4. Proiect de hotărâre nr. 154/21.07.2023 privind suspendarea fluxului de
  colectare separată și transport separat pentru biodeșeurile de la blocuri, până la
  intrarea în vigoare a obligației legale privind colectarea și transportul separat al
  biodeșeurilor și reciclarea la sursă a biodeșeurilor, precum și pentru aprobarea
  modificării tarifelor privind colectarea separată și transportul separat al deşeurilor
  menajere şi al deşeurilor similare provenind de la populație și din activităţi
  comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat;
 1. Proiect de hotărâre nr. 155/26.07.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic
  de Detaliu “CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL VÂNZARE ON
  LINE PIESE AUTO”;
 2. Proiect de hotărâre nr. 156/31.07.2023 privind aprobarea dezlipirii imobilului
  – teren cu număr cadastral 71818, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34;
 3. Proiect de hotărâre nr. 159/09.08.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic
  Zonal ”P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A
  MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII
  ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII
  PUBLICE SAU SERVICII)”;
 4. Proiect de hotărâre nr. 160/09.08.2023 privind trecerea din domeniul privat în
  domeniul public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în intravilanul
  municipiului Buzău, Tarlaua 31;
 5. Proiect de hotărâre nr. 161/09.08.2023 privind predarea către Ministerul
  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii
  “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
  obiectivului de investiţii Proiect tip – “Construire Sală de sport școlară Școala
  Gimnazială nr. 11, Cartier Micro 3, str. Chiristigii, nr. 7, municipiul Buzău, jud. Buzău”;
 6. Proiect de hotărâre nr. 162/09.08.2023 privind aprobarea Studiului de
  Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiții
  ”CENTRU DE RECREERE AQUAPARK”;
 7. Proiect de hotărâre nr. 163/11.08.2023 privind respingerea Planului
  Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE”, în
  municipiul Buzău, județul Buzău, Strada Sf. Sava de la Buzău, nr. 4;
 8. Proiect de hotărâre nr. 164/16.08.2023 pentru valorificare partizi din
  produse accidentale din Pădurea Crâng;
 9. Proiect de hotărâre nr. 165/17.08.2023 privind organizarea şi funcţionarea
  Târgului “TOAMNA BUZOIANĂ – 2023”;
 10. Proiect de hotărâre nr. 166/17.08.2023 pentru aprobarea bugetului de
  venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi
  Oboare” S.A. Buzău;
 11. Proiect de hotărâre nr. 167/21.08.2023 privind prelungirea mandatului unui
  administrator provizoriu la Societatea Comercială „Piețe, Târguri și Oboare” S.A.
  Buzău;
 12. Proiect de hotărâre nr. 168/21.08.2023 privind luarea unor decizii legate de
  Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de
  Apă” S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 13.00, şi respectiv 06.09.2023, ora
  13.00;
 13. Proiect de hotărâre nr. 169/21.08.2023 privind luarea unor decizii legate de
  Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă”
  S.A. Buzău din data de 05.09.2023, ora 12.00 şi, respectiv 06.09.2023, ora 12.00;
 1. Proiect de hotărâre nr. 170/23.08.2023 privind aprobarea dobândirii de
  către Municipiul Buzău a două terenuri intravilane, categoria de folosință arabil, situate
  în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parc Tineretului, terenuri ce fac obiectul
  renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. și M.P.-E.;
 2. Proiect de hotărâre nr. 171/23.08.2023 pentru aprobarea contului de
  execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2023;
 3. Proiect de hotărâre nr. 172/23.08.2023 privind predarea către Ministerul
  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii
  “C.N.I.” S.A., a amplasamentului, şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
  obiectivului de investiţii “Centrul de recreere și pregătire Buzău, zona dig râul Buzău,
  T 34, P 536, P 541, municipiul Buzău, județul Buzău”;
 4. Proiect de hotărâre nr. 173/23.08.2023 privind rectificarea 2 a bugetului
  Municipiului Buzău pe anul 2023;
 5. Proiect de hotărâre nr. 174/24.08.2023 pentru aprobarea finanțării activității
  cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn
  anul 2023, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de
  performanță”, în anul 2023- sesiunea 3;
 6. Proiect de hotărâre nr. 175/24.08.2023 privind aprobarea modificării 4 a
  Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări
  rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes
  public local;
 7. Proiect de hotărâre nr. 176/24.08.2023 privind aprobarea modificării 11 a
  Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări
  rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes
  public local;
 8. Proiect de hotărâre nr. 177/24.08.2023 privind aprobarea modificării 4 a
  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 4/30.01.2020 privind contractarea
  unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii
  de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,
  Programul Operațional Regional 2014-2020;
 9. Proiect de hotărâre nr. 178/25.08.2023 pentru aprobarea trecerii unui imobil
 • construcție, din domeniul public al Municipiului Buzău şi administrarea Societăţii
  Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea
  dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură,
  Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău din subordinea Ministerului
  Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
 1. Diverse: Raportul Direcției de Asistență Socială nr. 7068/10.07.2023
  privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați de
  Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău, în perioada 01.01.2023 –
  30.06.2023.
 2. ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția
 3. consilierilor locali în format electronic.
 4. Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face
 5. vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii
 6. locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
 7. ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate, astfel:
 8. -nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de pe ordinea de zi au fost inițiate de
 9. domnul primar Constantin Toma;
 10. -nr. 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de pe ordinea de zi au fost
 11. inițiate de viceprimarul municipiului Buzău, domnul Ionuț-Sorin Apostu, consilier
 12. local;
 13. -nr. 13, 15, 16, 17 de pe ordinea de zi au fost inițiate de viceprimarul
 14. municipiului Buzău, doamna Oana Matache, consilier local.
 15. ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost
 16. indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
 17. ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei,
 18. www.primariabuzau.ro
 19. ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
 20. Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va
 21. asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE înscrise suplimentar pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzăudin data de 31 august 2023

1.- Proiect de hotărâre nr.179/29.08.2023 privind aprobarea completării și actualizării portofoliului de proiecte aferente “Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Buzău 2017-2027”.

2.– Proiect de hotărâre nr.180/29.08.2023 pentru aprobarea bilanțului energetic al Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) al Municipiului Buzău.