Actualitate

(P) DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii IULIE 2023 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:
Având în vedere:
-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c),
art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă
ordinară, pentru data de 14 iulie 2023, ora 10:00, şedinţă care va avea loc în sediul
Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1,
în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).
Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 1. Proiect de hotărâre nr. 142/06.07.2023 privind conferirea titlului de
  “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Lucica DIȚIU;
 2. Proiect de hotărâre nr. 143/06.07.2023 privind conferirea titlului de
  “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Mirela Alina
  GEARBĂ-SELL;
 3. Proiect de hotărâre nr. 139/04.07.2023 privind aprobarea modificării 2 a
  Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări
  rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes
  public local;
 4. Proiect de hotărâre nr. 140/05.07.2023 privind aprobarea dobândirii de către
  Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în
  municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul
  de proprietate de către soţii G.P.-M. și G.G.-A.;
 5. Proiect de hotărâre nr. 141/06.07.2023 privind completarea Hotărârii
  Consiliului Local al municipiului Buzău nr.178/27.10.2021 pentru aprobarea
  cumpărării unui teren intravilan, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A.
  Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Drăgăicii nr. 5 (fostă bulevardul Industriei
  nr. 5);
 6. Proiect de hotărâre nr. 144/06.07.2023 privind aprobarea dezlipirii
  imobilului – teren cu număr cadastral 71592, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 39,
  Parcela 709;

Pagina 2 din 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 145/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de
  Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
  „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ
  ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta
  ȘCOALA „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” Buzău – Proiect finanțat prin PLANUL
  NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua
  generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ
  pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul
  de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și
  achiziționarea de microbuze verzi;
 2. Proiect de hotărâre nr. 146/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de
  Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
  „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ
  ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” – Componenta
  ȘCOALA NR. 15 „GEORGE EMIL PALADE” Buzău, Proiect finanțat prin PLANUL
  NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Pilonul VI. Politici pentru noua
  generație. Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ
  pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul
  de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și
  achiziționarea de microbuze verzi;
 3. Proiect de hotărâre nr. 147/06.07.2023 privind aprobarea Documentației de
  Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
  „IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ ȘI EFICIENȚĂ
  ENERGETICĂ ÎN ȘCOLILE GIMNAZIALE DIN MUNICIPUL BUZĂU” Componenta
  ȘCOALA NR. 7 – BUZĂU, Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE
  REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul VI. Politici pentru noua generație.
  Componenta C15: Educație – Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a
  asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de
  învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și
  achiziționarea de microbuze verzi;
 4. Proiect de hotărâre nr. 148/07.07.2023 privind aprobarea constituirii
  dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate privată a
  municipiului Buzău, situat în Bulevardul Unirii nr. 202, în favoarea Distribuţie Energie
  Electrică Romania S.A. prin Sucursala Buzău;
 5. Proiect de hotărâre nr. 149/07.07.2023 privind luarea de către U.A.T.
  Municipiul Buzău a unor decizii în legătură cu Societatea Comercială ”Piețe, Târguri
  și Oboare S.A.” Buzău;
 6. Proiect de hotărâre nr. 150/07.07.2023 privind trecerea din domeniul public
  în domeniul privat al Municipiului Buzău a unor bunuri, în scopul scoaterii din
  funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii;
 7. Proiectul de hotărâre nr. 151/07.07.2023 privind rectificarea 1 a bugetului
  Municipiului Buzău pe anul 2023;
 8. Diverse.
  ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția
  consilierilor locali în format electronic.

Pagina 3 din 3
Materialele prevăzute la art. 1, precum și alte înscrisuri despre care se face
vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii
locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.
ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.
ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost
indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.
ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei,
www.primariabuzau.ro
ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va
asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol